<p>K???k bir ?ocu?un kedisi evden ka??nca ne olur? A?lar ard?ndan, de?il mi? Salk?m da a?lad? ve karde?i Ural'? su?lad?. Kedisinin ka?mas?na neden oldu diye... ??te Ural'?n, nefes kesen gizemli ve ??retici ser?veni b?yle ba?lad?.</p> <p>Bir gece yar?s? kendini sokakta bulan Ural'?n ya?ad??? inan?lmaz olaylar?n ilki Banibal ile kar??la?mas? oldu. "?ki metre kadar ?n?nde, p?r?l p?r?l parlayan bir ?ift kocaman patik g?rd?.<br /> Ural o patikleri giyen Banibal'i, kavanozun i?indeki k?rm?z? bal?k Bilge ??tar'? b?yle tan?d?. Daha sonra da, evden ka?an kedisi G?ne?'i bulmak i?in Sonsuzluk Sandal? Selene ile bir yolculu?a ??kt?. Bu yolculukta ona, kaptan Mi?a arkada?l?k etti. S?z aram?zda, Mi?a huysuz, uykucu bir maymundu ve Ural yola ??kt?klar?nda ona pek g?venmiyordu. Ama yolculuk boyunca iyi arkada? oldular...</p> <p>Bu nas?l ger?ekle?ti? Ural G?ne?'i buldu mu? Kendisini pen?esine alan korku duygusundan kurtulabildi mi? Bu yolculuk ona neler kazand?rd??</p> <p>Sonsuzluk Sandal?'n? okurken yaln?z bu sorular?n yan?tlar?n? ??renmekle kalmayacak, Ural'?n gizemli ser?venine de tan?k olacaks?n?z. D?? ile ger?e?in i? i?e ge?ti?i olaylar ?iirsel ve ak?c? bir dille anlat?lm??.</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。

※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。

※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。

※このページからは注文できません。

レビュー件数0
レビュー平均0
ショップ 楽天Kobo電子書籍ストア
税込価格 216円